1. Kannustava perusturva
 2. Mallin kannattavuus
 3. Maahanmuuttopolitiikan vastuullinen linja
 4. Maahanmuuttajien toimeentulo
 5. Turvapaikkapolitiikka
 6. Työperusteinen maahanmuutto
 1. Kannustava perusturva
  Kristillisdemokraatit ajavat nykyisen monimutkaisen sosiaaliturvan uudistamista kannustavaksi perusturvaksi. Ehdotamme uudenlaista mallia, joka korjaa perusturvan sirpalemaisuuden ja lisää työnteon kannustimia.
  • Mallin perusidea on yhdistää työikäisten ja työkykyisten erityyppiset perusturvaetuudet yhdeksi yleistueksi, johon kuuluvat perus-, lapsi-, ansio- sekä asumisosa. Tuessa on osa-aikaisiin töihin kannustava suojaosa, jonka jälkeen tulot vähentävät tukea noin 60 prosenttia. Tuki on harkinnanvarainen ja vähenee ilman kynnyksiä tulojen kasvaessa.
  • Yleistukeen tarvitaan harkinnanvarainen osa, johon yhdistetään nykyisen toimeentulotuen asumisosa, ennaltaehkäisevä ja täydentävä osa. Tukea haetaan yhdeltä luukulta, jossa henkilökohtainen työnohjaus, tuki ja palvelut edistävät työllistymistä. Mallin käyttöönotto pohjautuu reaaliaikaiseen tulorekisteriin.
  • Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus on ollut heikkoa. Tarvitsemme paremmin resursoituja ja kysyntää vastaavia työvoimapalveluita, jotta jokainen työtön voidaan kohdata yksilöllisesti.
  Asiakkaan näkökulmasta Kristillisdemokraattien esittämän kannustavan perusturvamallin suurimpia hyötyjä on niin sanottu yhden luukun periaate. Kymmenien eri tukilomakkeiden ja selvitysten viidakosta päästään yhteen hakemukseen, jota päivitetään vain tarvittaessa olosuhteiden tai perhetilanteen muuttuessa. Työmarkkinoille hakeutumista eivät hankaloittaisi paperisota eivätkä aikaviipeet. Nykyään työtön saattaa joutua viikoiksi tilanteeseen, jossa rahaa ei tule mistään. Harmillisesta takaisinperinnästä vältytään suurelta osin, kun tuet, palkat ja verot sovitetaan yhteen jo maksettaessa.


2. Mallin kannustavuus tulee siitä, että lyhytaikaisen ja osa-aikaisenkin työn vastaanottaminen on kannattavaa. Nykyjärjestelmässä on kannattavaa työllistyä pääosin työttömyyttä edeltäneelle palkkatasolle. KD:n esittämä kannustava perusturva ei passivoi, vaan auttaa ihmisiä työelämään.

3. Maahanmuuttopolitiikkaan vastuullinen linja

Onnistunut maahanmuuttopolitiikka edellyttää hallittua maahanmuuttoa ja lieveilmiöiden tehokasta torjumista sekä ottaa huomioon yhteiskuntamme kestokyvyn ja turvallisuuden. Maahanmuuttajien kotoutumisen edellytyksiä on parannettava. Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito on hankittava. Keskeinen osa onnistunutta kotouttamista ovat koulutus, työ ja kielitaito. Maahanmuuttajille on annettava mahdollisuus hyödyntää osaamistaan ja osallistua aktiivisesti uuden kotimaansa yhteiskunnan rakentamiseen. Heille on kerrottava välittömästi maahan saavuttaessa yhteiskuntamme arvoista ja keskeisistä periaatteista sekä jokaisen ihmisen oikeuksista ja velvollisuuksista.
• Maahanmuuttajista enemmistö on tullut opiskelun, työn tai perheen vuoksi Suomeen ja monet heistä ovat aktiivisia yrittäjiä. Onnistuneesti kotoutuneilla maahanmuuttajilla on suuri arvo Suomelle.


4. Maahanmuuttajien toimeentulon turvaaminen on Ruotsin mallin mukaisesti tultava entistä enemmän palkkatulon kautta sosiaaliturvan sijaan. Yritysten mahdollisuuksia työkokeilupaikkojen tarjoamiseen on laajennettava.


5. Turvapaikkapolitiikan pitää varmistaa avun kohdistaminen sitä eniten tarvitseville. Tämä onnistuu parhaiten pakolaiskiintiötä nostamalla. Turvapaikkaprosessin on oltava riittävän nopea, mutta varmistaa hakijan oikeusturvan toteutuminen. Lieveilmiöitä on torjuttava hillitsemällä laittomasti maassa oleskelevien määrää tehokkaalla ulkomaalaisvalvonnalla ja maasta poistamisella. Perheenyhdistämisissä on noudatettava kansainvälisiä sopimuksia.
• Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen on varattava riittävät resurssit, jotta heidän oppimispotentiaalinsa saadaan käyttöön, ja oppimiserot suomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten lasten välillä kaventuvat. Kotoutumista
suomalaiseen yhteiskuntaan on tuettava kaikin tavoin.
• Tahdomme auttaa avuntarvitsijoita sekä varmistaa oleskeluluvan saaneiden kotoutuminen. Puolustamme jokaiselle yhtäläistä ihmisarvoa ja perusoikeuksia, emmekä hyväksy muukalaisvihamielisyyttä, syrjintää tai rasismia missään muodossa. Kansainvälistä yhteistyötä turvapaikkapolitiikassa pitää lisätä ja kehittää.


6. Työperusteisen maahanmuuton on pohjauduttava tarvepohjaisuuteen. Työperusteinen maahanmuutto ei saa synnyttää halpatyövoimamarkkinoita vaan työlakeja on noudatettava ja niiden toteutumista seurattava.
• Suomen pitää olla aktiivisesti mukana EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan ja toimivien käytänteiden luomisessa.